Activiteitenplan KBO Esch

                                            2019-2022  (versie 2022)

1. Dienstverlening:

 Voortzetting van bestaande activiteiten

 • Publicaties in de seniorenrubriek van het Esseblad en op de website www.kbo-esch.nl.

Artikelen voor de seniorenrubriek van het Esseblad worden tijdig aangeboden bij de secretaris, die voor doorzending zorgt naar Maria van der Pasch. Zij verzorgt de seniorenrubriek inclusief de agenda en stuurt deze tijdig door naar de redactie van het Esseblad.

 • De organisatie van gedifferentieerde ipad en tablet cursussen.

Eenmaal per jaar, bij het begin van het seizoen, wordt geïnventariseerd of er belangstelling is voor een ipad of tablet cursus. Bij voldoende belangstelling wordt door de werkgroep een cursus georganiseerd. Bij een te geringe belangstelling worden betreffende personen doorverwezen naar cursussen van andere ouderenverenigingen, indien deelname daar mogelijk is. De werkgroep bestaat uit de heren Bernard van Genugten en Lucien Schevers.

 • De organisatie van vieringen, zoals Kerst en ontspanningsmiddagen.

De werkgroep ontspanning en vieringen bestaat uit de dames Riet van der Meijden en Martje Bekkers.

 • De organisatie van reizen en excursies wordt in onderling overleg met de activiteitencommissie van KBO Boxtel uitgevoerd. De werkgroep bestaat uit: de dames Martje Bekkers en Riet van der Meijden.

 • Het onderhouden van de website door Wim van der Pasch.

 • Het benaderen van nieuwkomers en niet-leden:

 • het verstrekken van informatie

 • de werving van leden en het beheren van de ledenadministratie

 • de werving van kaderleden ter versterking van het bestuur en de werkgroepen

 • Het aangaan van intensieve contacten met de ouderenverenigingen van de gemeente Boxtel.

 • Het organiseren van de wandelingen voor 50+ers voor de kernen: Biezenmortel, Haaren, Helvoirt en Esch. Hans Kreemer en Bèr Kessels zorgen voor de wandelingen in Esch.

 • Het coördineren van de activiteiten van de Klusjesdienst door Bernard van Genugten.

Het opstarten van nieuwe activiteiten

 • In hetalgemeen worden nieuwe activiteiten zoveel mogelijk in samenwerking met de overige afdelingen georganiseerd en opengesteld.

 • Het onderzoeken van mogelijkheden voor het brengen van excursies aan bedrijven of instellingen in de gemeente Boxtel, eventueel in combinatie met een tuinenbezoekdag.

 

2. Belangenbehartiging

 • Deelname via de KBO Kring Boxtel aan overleg met de gemeente Boxtel.

 • Doorverwijzing naar een cliëntondersteuner of ouderenadviseur.                                                                                 

 • De cliëntondersteuner begeleidt het gehele proces van een WMO aanvraag voor hulpmiddelen of zorg bij de gemeente.

De ouderenadviseur is goed op de hoogte van de gemeentelijke en regionale organisaties die zich met wonen, welzijn, gezondheid enz, bezighouden.

De cliëntondersteuner en de ouderenadviseur, werken op vrijwillige basis, zijn vertrouwenspersonen, zodat privacy gewaarborgd is.

 • Ondersteuning van initiatieven t.a.v.

– woningbouw voor senioren en starters

– verkeersveiligheid

Het bestuur is belast met de collectieve belangenbehartiging van de leden en

vertegenwoordigt de vereniging o.a. naar de gemeente Boxtel, KBO-

Brabant en andere instanties, voor zover het belangenbehartiging en

representatie betreft.

 

3. Werkwijze bestuur

Het bestuur richt zich naast collectieve belangenbehartiging en representatie vooral op coördinerende, initiërende en stimulerende activiteiten en laat de uitvoering merendeels over aan zelfstandig opererende werkgroepen, die door het bestuur worden gefaciliteerd. Bestuursleden zijn contactpersoon voor een of meerdere onder 4 genoemde (secties van) werkgroepen. De contactpersoon in het bestuur is het aanspreekpunt voor de coördinatoren van de werkgroepen. Hij faciliteert en ondersteunt de werkgroep en is contactpersoon tussen de werkgroep en de beheerders van ruimtes die gebruikt worden.

 

4. Werkwijze werkgroepen

Om meerdere senioren bij de organisatie van onze afdeling te betrekken en dus de kracht van grijs zichtbaar te maken en te organiseren, zijn werkgroepen ingesteld, die vanuit een omschreven taak uitvoering geven aan activiteiten en die ook bemand worden door senioren die geen bestuursfunctie hebben of wensen, maar hun vaardigheden en kwaliteiten willen inzetten op een bepaald terrein. Een werkgroep bestaat bij voorkeur uit minimaal drie leden. Een van de werkgroep leden is coördinator. De werkgroepen omschrijven:

De te ondernemen activiteit, de doelgroep, de organisatie, de evaluatie.

Ook geven zij aan wat de kosten zijn voor deze activiteit zowel voor de deelnemers

als voor de afdeling. Deze werkgroepen worden ondergebracht in 7 secties, volgens onderstaande omschrijving. Het contact tussen het bestuur en de werkgroepen verloopt via het aan een sectie gekoppelde bestuurslid, dat lid is van een of meerdere werkgroepen dan wel aanspreekpunt is voor de werkgroep(en) in het bestuur.     

Voor doelstelling, taak en uitvoering, organisatie en kosten: zie taakomschrijving van de werkgroepen.        

 

Sectie

1. Beleid en vernieuwing

Opstellen Beleidsplan 2019-2022 en activiteitenplan 2019-2022 en het toetsen van dit plan aan het Beleidsplan.

Indien nodig actualisering van de plannen.

 

2. sociale contacten en Welzijn

             Doorverwijzing naar een cliëntondersteuner, een vrijwillige ouderenadviseur

             een belasting invulhulp of belastingadviseur.

             Ziekenbezoek en eenzaamheidspreventie

 

3.  3.   Recreatie en Beweging

3a        binnenactiviteiten

            kienen

            bridge/kaarten

 

3b        buitenactiviteiten

            jeu de boules

            wandelen in Biezenmortel, Haaren, Helvoirt en Esch.

 

4. Reizen en excursies

Het organiseren van reizen en excursies, in samenwerking met de                

Afdelingen van KBO Kring Boxtel.

 

5. Educatie, vorming en ontwikkelin

Ipad en tablet cursussen

Themabijeenkomsten

 

6. Voorlichting en P.R

Bezoek en informatie aan senioren

Wervingen leden en kaderleden

Verspreiding van het KBO magazine Ons

Publicaties in de Seniorenrubriek van het Esseblad en op de website.  

     

7. Ontspanning en vieringen                    

Kerstfeest

Jubilea

Omlijsting jaarvergadering

Ontspanningsbijeenkomsten

 

Bestuursleden, gekoppeld aan een of meerdere werkgroepen , als lid en/of als aanspreekpunt:

1    Ad van Exsel

2    Wilhelmien van den Bersselaar, Bernard van Genugten en Ad van Exsel

3 a Bernard van Genugten, Wim van der Pasch.

3 b Peter Beekhuizen

4    Martje Bekkers, Riet van der Meijden

5    Bernard van Genugten

6     Wim van der Pasch, Wilhelmien van den Bersselaar.

7    Riet van der Meijden, Martje Bekkers                                                                                                                                                

Tot slot de speerpunten voor 2022:

 • Nieuwe leden werving via de leden, die als ambassadeurs van de afdeling werken.

 • Het intensiveren van het overleg met de gemeente Boxtel en de KBO Boxtel.

 • Behoefte peiling bij de leden aan nieuw op te zetten activiteiten. Vraag gestuurde systematiek i.p.v. aanbod gestuurd wordt hierbij toegepast.

 • Voorbereiding 50-jarig jubileum in 2022 van de afdeling Esch.