Beleid en vernieuwing

    Doel:

Het  opstellen van een tweejarenplan, waarin het beleid van het bestuur op de middenlange termijn wordt beschreven:

Het beleidsplan:

Vanuit het beleidsplan, dat jaarlijks kan worden bijgesteld, en vanuit het rapport “Vraaggericht werken” wordt elk jaar een activiteitenplan opgesteld waarin concrete voornemens van het bestuur voor het uitvoeren van activiteiten in dat jaar worden beschreven.

   Taak en uitvoering:

De werkgroep bestaat uit

 

     Dhr. Bernard van Genugten

Hulsberg 30   5296 LK  Esch

e-mail: ab.vangenugten@gmail.com

tel. 0615946961

 

Contactpersoon vanuit de werkgroep naar het bestuur is Dhr. Bernard van Genugten

Het beleidsplan voor de periode 2019-2022 is na vaststelling op 14 maart 2019 ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van de KBO-afdeling Esch.

Het activiteitsplan wordt jaarlijks na vaststelling door het bestuur aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Aan het einde van het kalenderjaar worden in het jaarverslag de activiteiten, die zijn uitgevoerd beschreven en wordt aangegeven welke voornemens niet tot uitvoering zijn gekomen en om welke reden(en).

De secretaris stelt het jaarverslag samen en het bestuur legt het na vaststelling ter goedkeuring voor aan de vergadering