Beleidsplan KBO Esch 

                                                                        2019-2022 (versie 2022)

                                                                     

  1. Identiteit:

       KBO-Esch is een ouderenbond, opgericht vanuit de katholieke traditie. Deze traditie

       hecht aan waarden als respect voor anderen, solidariteit en betrokkenheid.

       KBO-Esch is een van de 284 afdelingen van KBO-Brabant en maakt deel uit van de

       gemeentelijke Kring Boxtel.

       De afdeling telt momenteel ca. 189  leden (januari 2022).

 

  2.1 Doelstellingen van KBO-Esch volgens de statuten:

  –  een volwaardige, zelfbewuste, waardige en ontspannen deelname van ouderen aan

     de samenleving bevorderen.

 –  zowel de materiële als immateriële collectieve belangen van ouderen in het  

    algemeen en van zijn leden in het bijzonder behartigen.  

–  zowel materiële als immateriële individuele belangen van zijn leden behartigen.   

 

In het beleidsplan geeft KBO-Esch aan op welke wijze zij haar doelen wil gaan bereiken.. Het biedt een nadere invulling van de statutaire uitgangspunten.

   3. Algemene maatschappelijke omgeving:

    3.1 Groepen senioren:

De afgelopen jaren zijn de groepen senioren erg pluriform geworden. Er is een cultuurverschil ontstaan tussen de generatie geboren vóór en tijdens de tweede wereldoorlog en de jongere generatie die later geboren is. Door de verbeterde leefomstandigheden en vorderingen van de gezondheidszorg vormen deze jongere senioren een steeds grotere doelgroep van vitale ouderen, die gewend is aan een meer welvarende levensstijl.

In demografisch opzicht vergrijst de bevolking. Door de individualisering van de maatschappij neemt de assertiviteit en mondigheid van de burger toe en loopt het belang van de gezamenlijkheid gevaar. Het sociale isolement, de eenzaamheid onder senioren neemt daardoor toe.

 

    3.2 Zelfstandigheid:

Senioren geven aan dat zij zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven en de regie willen houden over hun eigen leven zolang als dat gaat. Ook de overheid stimuleert dit door hun regelgeving waardoor b.v. de traditionele bejaardenhuizen ophouden te bestaan.

Dat betekent o.a. dat de meeste senioren een eigen huishouding willen maar ook moeten blijven voeren en in hun eigen huis willen en moeten blijven wonen.

Ondanks deze trend stijgt het totaal aan kosten in de (gezondheid)zorg buitensporig, mede doordat het aantal ouderen toeneemt en een hogere leeftijd bereikt.

De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die per 1 januari 2015 is ingegaan (WMO-2015), heeft voor ouderen het realiseren van bovengenoemde doelstelling als uitgangspunt. Om de kosten beheersbaar te houden zullen overheid en maatschappij een steeds groter beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de senioren. In probleemsituaties geldt als regel dat allereerst een beroep wordt gedaan op de naaste omgeving ( familieleden, vrienden, kennissen, de buurt) alvorens aan te kloppen bij maatschappelijke organisaties. Bij de uitvoering van de wet voert de gemeente de regie. Door de steeds complexer wordende maatschappij en toenemende aandacht voor burgerparticipatie komt haar bestuurskracht vaak in de knel.

    4. Missie en visie:

KBO-Esch richt zich op alle senioren in Esch. De individuele en collectieve belangenbehartiging van senioren staat hoog in haar vaandel geschreven, maar zij is ook dienstbaar aan de maatschappelijke omgeving. Senioren worden uitgedaagd mee te doen aan de activiteiten van de afdeling en vinden daardoor ontspanning en/of mogelijkheid tot eigen ontplooiing. In het omgaan met elkaar vinden zij bovendien erkenning en waardering. De ontmoetingsfunctie leidt tot gemeenschapsvorming en behoed je voor isolement

De K van KBO krijgt een eigentijdse invulling doordat de afdeling functioneert vanuit een christelijk geïnspireerd normen en waarden besef.

Bovenstaande visie wordt dan ook kernachtig geformuleerd in onderstaande missie:

 

KBO-Esch komt op voor alle senioren in Esch, ongeacht geloofsovertuiging en/of culturele achtergrond, stimuleert hen tot maatschappelijke participatie en inspireert hen hun talenten te benutten ten dienste van elkaar en van de sociale omgeving.

    

   5. Wat wil KBO-Esch bereiken?

  • Door het aanbieden van een scala aan activiteiten wil KBO-Esch een vereniging zijn voor alle senioren in Esch met accent op de 65+ groep. Daarnaast is er speciale aandacht voor de alleroudsten. Het voorkomen van sociaal isolement van deze groep is een belangrijk beleidspunt. Naast genoemde, algemene aanpak is er volop ruimte voor een individuele belangenbehartiging. Organisatorisch is deze ingevuld door de aanwezigheid van o.a. een klussendienst, vervoersdienst, belasting-invul-hulp en hulp op controle- eigen-bijdrage-zorg wiens kennis en vaardigheid door KBO-Brabant permanent up-to-date wordt gehouden.
  • KBO-Esch steunt op de hulp van vrijwilligers die zich inzetten om de activiteiten een succes te laten worden. De vereniging moet een stimulerende en inspirerende omgeving zijn waarin de vrijwilliger zich graag wil inzetten.
  • Conform de eerste statutaire doelstelling streeft KBO-Esch naar een volwaardige participatie van de senioren in de maatschappij. Om dit te bereiken neemt zij actief deel aan allerlei overlegorganen. In dit verband werkt KBO-Esch collectief samen met de ouderenverenigingen uit de kernen van gemeente Boxtel om de belangen van senioren te behartigen bij die instanties die daarvoor zijn aangewezen. In verband met de gemeentelijke herindeling ondersteunt KBO-Esch ook PEP m.b.t. het toekomstplan voor Esch.

 

  6. De KBO-Esch organisatie.

Het bestuur zal zich blijvend gaan richten op coördinerende, initiërende en stimulerende activiteiten en de uitvoering merendeels overlaten aan zelfstandig opererende werkgroepen die door het bestuur worden gefaciliteerd.

De werkgroepen opereren vanuit een omschreven taak om uitvoering te geven aan activiteiten.

Een werkgroep bestaat bij voorkeur uit minimaal drie leden. Een van de werkgroepleden is coördinator. De werkgroepen omschrijven de te ondernemen activiteit, de organisatie, de evaluatie. Ook geven zij aan wat de kosten zijn voor deze activiteit, zowel voor de deelnemers als voor de afdeling.

Genoemde werkgroepen worden ondergebracht in secties. Het contact tussen het bestuur verloopt via een aan de sectie gekoppeld bestuurslid. De indeling van de secties met de daaraan gekoppelde bestuursleden staan uitgewerkt in het Activiteitenplan 2019-2022. (versie 2022)

 

Esch, januari 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Beleidsplan KBO Esch 

                                                                        2019-2022 (versie 2021)

                                                                     

  1. Identiteit:

       KBO-Esch is een ouderenbond, opgericht vanuit de katholieke traditie. Deze traditie

       hecht aan waarden als respect voor anderen, solidariteit en betrokkenheid.

       KBO-Esch is een van de 284 afdelingen van KBO-Brabant en maakt deel uit van de

       gemeentelijke Kring Boxtel.

       De afdeling telt momenteel ca. 202 leden (januari 2021).

 

      2.1 Doelstellingen van KBO-Esch volgens de statuten:

   –  een volwaardige, zelfbewuste, waardige en ontspannen deelname van ouderen aan

      de samenleving bevorderen.

  –   zowel de materiële als immateriële collectieve belangen van ouderen in het  

      algemeen en van zijn leden in het bijzonder behartigen.  

   –  zowel materiële als immateriële individuele belangen van zijn leden behartigen.   

 

In het beleidsplan geeft KBO-Esch aan op welke wijze zij haar doelen wil gaan bereiken.. Het biedt een nadere invulling van de statutaire uitgangspunten.

    3.    Algemene maatschappelijke omgeving:

    3.1  Groepen senioren:

De afgelopen jaren zijn de groepen senioren erg pluriform geworden. Er is een cultuurverschil ontstaan tussen de generatie geboren vóór en tijdens de tweede wereldoorlog en de jongere generatie die later geboren is. Door de verbeterde leefomstandigheden en vorderingen van de gezondheidszorg vormen deze jongere senioren een steeds grotere doelgroep van vitale ouderen, die gewend is aan een meer welvarende levensstijl.

In demografisch opzicht vergrijst de bevolking. Door de individualisering van de maatschappij neemt de assertiviteit en mondigheid van de burger toe en loopt het belang van de gezamenlijkheid gevaar. Het sociale isolement, de eenzaamheid onder senioren neemt daardoor toe.

3.2 Zelfstandigheid:

Senioren geven aan dat zij zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven en de regie willen houden over hun eigen leven zolang als dat gaat. Ook de overheid stimuleert dit door hun regelgeving waardoor b.v. de traditionele bejaardenhuizen ophouden te bestaan.

Dat betekent o.a. dat de meeste senioren een eigen huishouding willen maar ook moeten blijven voeren en in hun eigen huis willen en moeten blijven wonen.

Ondanks deze trend stijgt het totaal aan kosten in de (gezondheid)zorg buitensporig, mede doordat het aantal ouderen toeneemt en een hogere leeftijd bereikt.

De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die per 1 januari 2015 is ingegaan (WMO-2015), heeft voor ouderen het realiseren van bovengenoemde doelstelling als uitgangspunt. Om de kosten beheersbaar te houden zullen overheid en maatschappij een steeds groter beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de senioren. In probleemsituaties geldt als regel dat allereerst een beroep wordt gedaan op de naaste omgeving ( familieleden, vrienden, kennissen, de buurt) alvorens aan te kloppen bij maatschappelijke organisaties. Bij de uitvoering van de wet voert de gemeente de regie. Door de steeds complexer wordende maatschappij en toenemende aandacht voor burgerparticipatie komt haar bestuurskracht vaak in de knel.

4.  Missie en visie:

KBO-Esch richt zich op alle senioren in Esch. De individuele en collectieve belangenbehartiging van senioren staat hoog in haar vaandel geschreven, maar zij is ook dienstbaar aan de maatschappelijke omgeving. Senioren worden uitgedaagd mee te doen aan de activiteiten van de afdeling en vinden daardoor ontspanning en/of mogelijkheid tot eigen ontplooiing. In het omgaan met elkaar vinden zij bovendien erkenning en waardering. De ontmoetingsfunctie leidt tot gemeenschapsvorming en behoed je voor isolement

De K van KBO krijgt een eigentijdse invulling doordat de afdeling functioneert vanuit een christelijk geïnspireerd normen en waarden besef.

Bovenstaande visie wordt dan ook kernachtig geformuleerd in onderstaande missie:

 

KBO-Esch komt op voor alle senioren in Esch, ongeacht geloofsovertuiging en/of culturele achtergrond, stimuleert hen tot maatschappelijke participatie en inspireert hen hun talenten te benutten ten dienste van elkaar en van de sociale omgeving.

5.  Wat wil KBO-Esch bereiken?

  • Door het aanbieden van een scala aan activiteiten wil KBO-Esch een vereniging zijn voor alle senioren in Esch met accent op de 65+ groep. Daarnaast is er speciale aandacht voor de alleroudsten. Het voorkomen van sociaal isolement van deze groep is een belangrijk beleidspunt. Naast genoemde, algemene aanpak is er volop ruimte voor een individuele belangenbehartiging. Organisatorisch is deze ingevuld door de aanwezigheid van o.a. een klussendienst, vervoersdienst, belasting-invul-hulp en hulp op controle- eigen-bijdrage-zorg wiens kennis en vaardigheid door KBO-Brabant permanent up-to-date wordt gehouden.
  • KBO-Esch steunt op de hulp van vrijwilligers die zich inzetten om de activiteiten een succes te laten worden. De vereniging moet een stimulerende en inspirerende omgeving zijn waarin de vrijwilliger zich graag wil inzetten.
  • Conform de eerste statutaire doelstelling streeft KBO-Esch naar een volwaardige participatie van de senioren in de maatschappij. Om dit te bereiken neemt zij actief deel aan allerlei overlegorganen. In dit verband werkt KBO-Esch collectief samen met de ouderenverenigingen uit de kernen van gemeente Boxtel om de belangen van senioren te behartigen bij die instanties die daarvoor zijn aangewezen. In verband met de gemeentelijke herindeling ondersteunt KBO-Esch ook PEP m.b.t. het toekomstplan voor Esch.

6.   De KBO-Esch organisatie.

Het bestuur zal zich blijvend gaan richten op coördinerende, initiërende en stimulerende activiteiten en de uitvoering merendeels overlaten aan zelfstandig opererende werkgroepen die door het bestuur worden gefaciliteerd.

De werkgroepen opereren vanuit een omschreven taak om uitvoering te geven aan activiteiten.

Een werkgroep bestaat bij voorkeur uit minimaal drie leden. Een van de werkgroepleden is coördinator. De werkgroepen omschrijven de te ondernemen activiteit, de organisatie, de evaluatie. Ook geven zij aan wat de kosten zijn voor deze activiteit, zowel voor de deelnemers als voor de afdeling.

Genoemde werkgroepen worden ondergebracht in secties. Het contact tussen het bestuur verloopt via een aan de sectie gekoppeld bestuurslid. De indeling van de secties met de daaraan gekoppelde bestuursleden staan uitgewerkt in het Activiteitenplan 2019-2022.            (versie 2021)

 

Esch, januari 2021.