Algemene informatie over de afdeling

KBO-afdeling Esch is een van de ruim 300 afdelingen van KBO-Brabant met ongeveer 130.000 leden. Het is een organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het welzijn en zelfredzaamheid van de Essche ouderen vanaf 50 jaar.

Ouderen worden lid vanwege lokale en/of landelijke activiteiten, vanwege het gevoel een steentje bij te kunnen dragen en/of vanuit het besef dat de belangenbehartiging van ouderen in goede handen is bij de KBO.

❶      Aandachtsgebieden bestuur:

         Uitvoering beleidsplan 2019 – 2021

         Uitvoering activiteitenplan 2019 – 2022

       Dienstverlening:

   Voortzetting bestaande activiteiten.

   Publicaties in de seniorenrubliek van Het Esseblad.

   Organisatie van gedifferentieerde computercursussen.

   Deelname aan de voorstellingen in het kader van theater voor senioren.

    Afname van Broemtesten.

    Organisatie van vieringen, zoals Sinterklaas en Kerstmis.

    Organisatie van reizen.

    Opstarten van nieuwe activiteiten.

   Benaderen van nieuwkomers en 65 plussers voor:

⇒       Verstrekken van informatie.

⇒      Werving van leden.

⇒      Werving van kaderleden.

⇒      Bouwen en onderhouden van een website.

  Belangenbehartiging:

KBO-afdeling Esch maakt zich samen met de ouderenvereniging uit de andere kernen van de gemeente Boxtel hard voor een goed ouderenbeleid, c.q. geschikte woningen, goede voorzieningen, adequate informatievoorziening en een ruim aanbod aan ontmoetingsbijeenkomsten.

Bij de belangenbehartiging onderscheiden wij collectieve en individuele belangenbehartiging.

Het lokale niveau is de schaalgrootte waar mensen leven en wonen.

Belangenbehartiging moet dan ook lokaal worden opgepakt en ouderen moeten daarbij de ruimte krijgen om zelf initiatieven te nemen en activiteiten op te pakken.

De belangrijkste thema’s voor de toekomst zijn wonen, zorg en welzijn.

Uitgangspunt is: Wat afdelingen zelf kunnen, doen zij ook zelf.

Het betreft hier sociaal culturele activiteiten (dienstverlening) en individuele belangenbehartiging.

Collectieve belangenbehartiging vindt plaats op twee niveaus: provinciaal (KBO-Brabant) en gemeentelijk.

De coördinatie van gemeentelijke belangenbehartiging gebeurt op dit niveau.

Samenwerking en afstemmen met andere ouderenorganisaties is hierbij van belang.

Overleg met de gemeente Boxtel

De ouderenorganisaties uit de gemeente Boxtel, waaronder KBO-afdeling Esch, voeren nu overleg met de ouderenvertegenwoording met de gemeente Boxtel. Tijdens dit overleg is o.a. aandacht voor de organisatie van ouderenwerk, de vrijwilligers, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de woningbouw, het gezondheidsbeleid en de financiële positie van ouderen.

►  Deelname aan het overleg met de gemeente over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

     WMO Adviesraad heet voortaan Adviesraad Sociaal Domein

►  Ondersteuning van initiatieven t.a.v.

      ⇒  Woningbouw voor senioren en starters.

      ⇒  Verkeersveiligheid

       ♦   Voordeelacties:

       ⇒  Collectieve ziekenkostenverzekering Zilveren Kruis Achmea.

       ⇒  15 plus telefonie.

       ⇒  Korting op KPN-tarieven.

Kortingen voor KBO-leden bij Boxtelse middenstandszaken:

Rens Doms, Brillen en contactlenzen, Stationstraat 5

Joop van de Borne,  Markt 9

Sybilla Buisman, Breukelsestraat  112

Comfortlandzaken, 10% korting op gehele assortiment

Lidmaatschap KBO

Indien u uw lidmaatschap van de KBO wilt beeïndigen kunt u hiervoor terecht bij het secretariaat van de KBO Esch.

Mevr. Wilhelmien van den Bersselaar

Haarenseweg 7

5296 KA Esch

tel. 0411601285

e-mail: esch.kbo@gmail.com