Notulen jaarvergadering KBO Esch d.d. 31 maart 2022

         Aanwezig: 56 personen plus het bestuur, vijf afmeldingen.

   

 

1   Opening door de voorzitter Ad van Exsel

De voorzitter heet allen welkom. Ook al lijkt het erop dat we de coronapandemie onder controle hebben, leven we momenteel in een zorgelijke tijd met de oorlog in Oekraïne. Voor de mensen in Oekraïne en de KBO leden welke in de periode van 29 oktober 2021 tot 31 maart 2022 zijn overleden wordt een minuut stilte gevraagd: mevr. Wijnen, mevr. Bergman en mevr. van den Berg.

     2   Mededelingen

Er is een bericht van verhindering binnengekomen van Jo en Riet van den Aker, Nico en Zus van Bragt en Anneke van Exsel.

Om makkelijk op een snelle manier berichten te kunnen versturen wordt er nogmaals gevraagd om e-mailadressen door te geven aan Wim van der Pasch, tel. nr. 0411-601714.

De viering van het 50-jarig jubileum is gepland op 22 september 2022, dit betekent dat KBO Esch 50 jaar lid is van KBO Brabant.

Peter is benoemd tot penningmeester van de KBO Kring Boxtel en krijgt hiervoor een welgemeend applaus, Ad is bestuurslid van de KBO Kring Boxtel. In november zijn er door de Kring een aantal lezingen georganiseerd welke redelijk zijn bezocht. De eerste lezing is verzorgd door Jeroen van Exsel, hij sprak over zijn ervaringen als longarts tijdens de Corona crisis.                                                                                                                   

Met KBO Boxtel is afgesproken dat de Essche KBO leden voortaan deel kunnen nemen aan de door KBO Boxtel georganiseerde dag- en meerdaagse reizen. Zowel de aanmeldingen als de betalingen lopen rechtstreeks via KBO Boxtel, het aanbod komt in de Ons Boxtel en het Esseblad.

Bernard vraagt aandacht voor de belasting invulhulpen. Jaarlijks maken circa 10 Essche personen gebruik van de Boxtelse belasting invulhulpen. Het is wenselijk dat er vanuit Esch een of meerdere personen bereid zijn om zich in te zetten als belasting invulhulp. Het gaat om eenvoudige belastingaangiften, geïnteresseerden kunnen zich melden bij Bernard of bij Wilhelmien.                               Voor scholing wordt gezorgd door dhr. van Hamond uit Boxtel.

Verder:

-Tijdens de Corona periode is het redelijk gelukt om contact te houden met de leden, middels de bezorging van attenties. Ook de seniorenrubriek in het Esseblad had steeds weer een opbeurend

effect. Zowel de dames van het bestuur als Maria van der Pasch ontvangen een mooie bos bloemen voor de verrichte diensten.

-Voor ondersteuning op het gebied van de WMO kan er een beroep worden gedaan op de cliëntondersteuners van KBO Boxtel, Bernard is contactpersoon voor de Essche leden.

-14 April is de seizoens afsluiting de cabaretgroep:  “Tis toch wa” treedt op.

-Boxtel heeft ondersteuning gevraagd om mee te denken over woningbouw, de KBO gaat ervan uit  dat dit onderwerp bij PEP in goede handen is .

  3   Goedkeuring notulen jaarvergadering 28 oktober 2021

De notulen  worden met dank aan de secretaris zonder wijzigingen vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  4   Jaarverslag 2021/ Beleidsplan 2019-2022 versie 2022/ Activiteitenplan 2019-2022 versie 2022

Bovengenoemde verslagen zijn toe aan een update met een minder formeel taalgebruik.                                     

Het jaarverslag 2021:

Hierin staat aangegeven welke activiteiten en bijeenkomsten er zijn geweest.

De diverse voordeelacties zijn in het jaarverslag vermeld, deze zijn terug te vinden op de site   www.kbo-esch.nl.                                                                                                                                                                  Het overleg met de gemeente Boxtel gaat via de KBO Kring Boxtel. Er wordt regelmatig vergadert waarbij dan steeds twee wethouders aanwezig zijn.

Het Beleidsplan versie 2021:                                                                                                                                

We zijn in afwachting van een meerjarenbeleidsplan van KBO Brabant , dit meerjarenbeleidsplan is bedoeld voor de hele vereniging, zowel provinciaal als lokaal.                                                                                                                                                                                           

Het Activiteitenplan versie 2021:

Nu zijn we afhankelijk van het Esseblad voor publicatie van de seniorenrubriek, in de toekomst dienen we via de digitale weg de leden te kunnen bereiken. Als er behoefte blijkt te zijn aan een                            i-pad of tabletcursus zal deze worden opgestart. Bernard regelt dit samen met Lucien Scheevers.                                                                                                                      

  5    Financieel jaarverslag 2021/Begroting 2022

5.1     Financieel jaarverslag 2021                                                                                                                                          

Via het grote scherm presenteert Peter de exploitatierekening en de balans.

De inkomsten zijn lager dan verwacht en de uitgaven zijn ook lager, maar de winst is groter.                            

In 2021 zien we dezelfde tendens als in 2020 als gevolg van de coronapandemie.

De bijdrage van de inkomsten uit de Stek, zijn duidelijk gedaald.

De uitgaven zijn een stuk lager dan begroot. De attenties ziekenbezoek zijn hoger dan begroot, op deze post zijn de paasattenties geboekt. De kosten voor de Kerstviering zijn hoger dan begroot, dit i.v.m. de Kerstattenties. Het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat, het is wel teleurstellend dat er geen activiteiten plaats hebben kunnen vinden. Er is een voorlopige begroting voor 2023 gemaakt omdat deze binnenkort ingediend moet worden voor de subsidieaanvraag.

Er is wat onzekerheid over de subsidieverstrekking voor 2022, deze loopt nog via de SWOGH en zal over de vier kernen van de voormalige gemeente Haaren worden verdeeld.                                                                                                                                                      

Op de balans is te zien dat het resultaat van 2020 is toegevoegd aan het eigen vermogen.                        

De kas is gestort op de bankrekening omdat er nauwelijks contante betalingen zijn.

5.2     Verslag kascontrolecommissie

De heer Bèr Kessels leest het verslag voor, ook namens dhr. Ton Claassen.   

Op 15 februari 2022 is de jaarrekening 2021 gecontroleerd.

Er is gecontroleerd of het begin van het boekjaar overeenkomt met het eind van het vorige boekjaar.

Het banksaldo is gecontroleerd, de boekingen zijn gecontroleerd, van iedere boeking is een onderliggend document aanwezig.                                                                                                                                   De conclusie is dat de penningmeester zijn werk uitstekend heeft gedaan.

Zij complimenteren de penningmeester en verzoeken de leden het bestuur te dechargeren voor het financieel gevoerde beleid over het jaar 2021 en de penningmeester voor het financieel beheer.              

5.3    Verkiezing kascontrolecommissie 2022

De heren Ton Claassen en Bèr Kessels bieden zich aan voor de kascontrolecommissie 2022 en worden als zodanig genoteerd.

5.4    Goedkeuring begroting 2022

Omdat 2020/2021 bijzondere jaren zijn geweest is de begroting 2022 gebaseerd op de cijfers van 2019. De begroting wordt goedgekeurd.

          6      Werving nieuwe leden

Het ledenaantal loopt terug, dit geldt voor geheel KBO Brabant. De letters KBO worden ook wel gebruikt als Kom Bij Ons. Het aanspreken van niet leden in je eigen omgeving is wellicht de beste manier om mensen enthousiast te maken.

Rita van Schijndel stelt voor om een formuliertje te maken waarop wordt uitgelegd wat de KBO te bieden heeft. Deze informatie kan gebruikt worden bij nieuwkomers maar ook voor andere personen die interesse tonen. De bezorgers van de Ons, welke goed bekend zijn in het dorp, zouden hiervan gebruik kunnen maken. Binnenkort vindt er ook een ledenwerfactie vanuit KBO Brabant plaats, er volgt nog informatie m.b.t. de verspreiding. Om een zelfstandige Afdeling te blijven is het wel belangrijk dat het aantal leden niet verder afneemt.

  7     Rondvraag en sluiting

Rita van Schijndel vraagt of het seizoen niet wat langer door kan lopen, b.v. tot de sluiting van de Es

tijdens de zomervakantie. Dit is een agendapunt voor de volgende bestuursvergadering.

Verder zijn er geen vragen, Ad bedankt de aanwezigen voor hun komst en voor hun inbreng.                           

De “Willies”brachten na afloop van de vergadering een gezellig muziekje ten gehore.

 

De voorzitter:                                                                                    De secretaris: